Feldenkraismetoden undervisning
Undervisning

Gruppeundervisning og
individuelle timer.

 

Feldenkraismetoden undervises på to ulike måter. I gruppetimer som kalles Awareness Through Movement, ATM, eller på norsk, opppmerksomhet gjennom bevegelse. Den andre varianten undervises individuelt, og kalles Functional Integration, FI.

De grunnleggende prinsippene vi jobber etter i de to måtene er de samme, men kan oppleves ulikt for eleven, og FI kan tilpasses bedre til den enkeltes behov. I FI så bruker Feldenkraispedagogen hendene til å bevege kroppen til eleven og utforske bevegelser sammen, og i ATM så gjøres undervisningen med verbal veiledning.

Gruppeundervisning og individuelle timer

Awarness Through
Movement, ATM.

 

Feldenkraismetoden har er et stort repertoar av bevegelsessekvenser. Disse kalles ATM, Awareness Trough Movement, eller “Oppmerksomhet Gjennom Bevegelse” på norsk. Disse tar som regel ca 30-60 minutter å gjennomføre og finnes også i kortversjoner.

Awarness Through Movement

ATM undervises i grupper hvor en Feldenkraispedagog veileder gruppen gjennom en serie bevegelser. Bevegelsene vi jobber med er gjerne relatert til et funksjonelt tema, som å sitte, rulle seg rundt, reise seg opp, stå gå eller løpe.

Feldenkraispedagogen vil underveis be studentene om å gjøre bevegelsene med så lite muskulær innsats de klarer,

Bevegelsene gjøres som regel sakte og rolig og studentene veiledes til å kun bevege seg innenfor det området av bevegelsen en opplever en kan gjøre med letthet, uten større anstrengelse eller smerte. Det viser seg da ofte at det som kan gjøres lett, uanstrengt og smertefritt utvides vesentlig i løpet av en ATM og enda mer i løpet av en serie ATM timer.  Det inviteres også til å rette oppmerksomheten mot hvordan ulike deler av kroppen deltar og samspiller i bevegelsene og å utforske flere variasjoner av de samme bevegelsene.

Functional
Integration, FI.

 

I en Functional Integration, FI, time jobber du sammen med en Feldenkraispedagog. Pedagogen vil som regel bruke hendene til å utforske ulike bevegelser sammen med deg, for eksempel ved å bevege en arm, et ben, hodet mm. I disse timene vil du som regel ligge på en benk eller på gulvet, men det kan også foregå stående eller sittende.

Pedagogen leder deg gjennom en serie bevegelser og hjelper deg med å rette oppmerksomhetene mot ulike deler av bevegelsene og deg selv. I timen vil vi også kunne ta opp emosjonelle faktorer, måter å tenke på, livssituasjon ol. som kan være med å påvirke din situasjon og utvikling, om det er aktuelt og ønskelig.

Functional Integration

Det er ikke meningen at deltageren skal være fysisk eller mentalt passiv i en FI, selv om pedagogen gjør bevegelsene med sine hender. Dette skjer som del av et samspill hvor du også observerer, sanser, utforsker også prøver ut ulike variasjoner av bevegelsene.

Du er alltid fullt påkledd i en Feldenkraistime, og anbefales å ha klær du kan bevege deg lett i, og som ikke hindrer bevegelsene.

En individualtime gir større mulighet til å tilpasse timen til dine særlige behov og ønsker.

Hvem tilbyr feldenkraistimer?

For å kunne tilby timer i Feldenkraismetoden må man være utdannet feldenkraispedagog. Utdanningsbakgrunn, se under ”Forbundet; NFAFP, Utdanningen”.

Liste over utøvende feldenkraispedagoger i Norge, se Feldenkraispedagoger.

Målet er en kropp som er organisert slik at den beveger seg med et minimum av krefter som gir maksimal effekt.

Moshe Feldenkrais

Her er noen hovedpunkter om gruppeundervisning i Feldenkraismetoden

 

 • Gruppene i Feldenkraismetoden kalles ATM-grupper (ATM =Awareness Through Movement)
 • ATM undervises i grupper hvor en feldenkraispedagog verbalt veileder gruppen gjennom en serie bevegelser.
 • Deltakerne (også kalt elever) ligger gjerne på en matte på gulvet.
 • Bevegelsene gjøres som regel sakte. Deltakerne/elevene veiledes til å bevege seg innenfor det området av bevegelsen som de opplever å kunne gjøre med letthet, uten smerte og stor anstrengelse.
 • Bevegelsene presenteres som en serie av variasjoner slik at man kan utforsker ulike måter å gjøre bevegelsene på. Den enkelte skal selv finne fram til hva som er den beste måten å bevege seg på.
 • Fokus er på utforsking for å gjøre bevegelsene lettere, tilgjengelige og behagelige.
 • Man vil oppdage at bevegelse i en del av kroppen henger sammen med og påvirker bevegelse i andre deler.
gruppeundervisning i Feldenkraismetoden
 • Ved å lære å utnytte bevegelsen i alle deler av kroppen vil bevegelsen bli mer funksjonell, mer effektiv og mindre belastende for muskel-/skjelettsystemet.
 • Vi fokuserer på hvordan vi mentalt og emosjonelt forholder oss til oss selv, og hvordan dette reflekterer vår måte å handle og bevege oss på.

For å legge forholdene til rette for slik selvutforskning blir deltakerne/elevene bedt om å:

 • Gjøre bevegelsene med så lite muskulær innsats de klarer
 • Unngå alle bevegelser eller posisjoner som innebærer smerte
 • Rette oppmerksomhet mot hvordan ulike deler av kroppen deltar og spiller sammen i bevegelsene.
 • Vi forsøker å overkomme begrensninger og øke våre ferdigheter gjennom å utforske ulike fremgangsmåter og muligheter innenfor det vi klarer uten smerter, frykt eller ubehag.
 • I løpet av en serie timer forbedres bevegelsen både i forhold til kvalitet og “mykhet”.
 • Har man smerter og begrensninger i muskel-/skjelettsystemet vil man med øvelse kunne lære seg å bevege seg med mindre smerte og utvide bevegelsesmulighetene.
 • Gruppetilbudet varierer noe fra pedagog til pedagog. Timene tilbyes enten som en serie timer (8-12 timer), som faste grupper eller som workshops. Timene kan være åpne for alle eller rettet mot spesielle grupper. En ATM-time varer ca 60 minutter.

Her er noen hovedpunkter om individuelle timer i Feldenkraismetoden

 • Individuell timer i Feldenkraismetoden kalles FI (FI = Functional Integration)
 • Hensikten med en FI er det samme som i en ATM-time, men her har man større mulighet for å tilpasse timen til dine særlige behov og ønsker.
 • FI er individuelle timer hvor du jobber sammen med en feldenkraispedagog.
 • FI-timen er ikke passiv, selv om det her i motsetning til en ATM-time er feldenkraispedagogen som utfører bevegelsene på deg.
 • I en FI ligger du på en benk, og pedagogen bruker hendene for å veilede deg gjennom bevegelsene.
 • Pedagogen hjelper deg å rette oppmerksomheten mot ulike deler av bevegelsene.
 • Man kan ta en eller flere FI-timer. Hvor mange man må ha vil avhenge av utgangspunktet og hva man ønsker å oppnå. En FI-time varer ca 50 – 60 minutter.
individuelle timer i Feldenkraismetoden