Hva er Feldenkraismetoden?
Feldenkraismetoden

Å lære gjennom oppmerksom bevegelse

Feldenkraismetoden er en pedagogisk metode hvor vi utvikler studentenes evne til å være oppmerksom på og sanse seg selv og sin kropp, følelser, tanker og handlinger, utforsker våre bevegelser, lære problemløsning, å lære og lære, selvutforskning, og å utvikle nye muligheter og løsninger på opplevde begrensninger.

En viktig kjerne i Feldenkraismetoden er ideen om å lære å lære, om oss selv, det kroppslige selvet, gjennom oppmerksom bevegelse.

Feldenkraismetoden er nyttig for alle som ønsker å forbedre sin bevegelses og koordinasjonsevne, øke generelt velvære og evne til å håndtere stress og livsutfordringer. På tross av at Feldenkraismetoden ikke er en terapeutisk metode så opplever mange også reduksjon både av smerter og fysiske og emosjonelle begrensninger.

Metoden er mye brukt av musikere, dansere og andre som har et aktivt og bevist forhold til det «kroppslige selvet» og som merker selv små forskjeller direkte i sin daglige aktivitet. Deltagerne er ofte opptatt av å utvikle sin funksjons og bevegelsesevne, sitt generelle komfortnivå, møte prestasjonsangst mm.

Metoden kan også brukes i forhold til prestasjonsforbedring, læring og utvikling innen idrett, også i forhold til selvutvikling, med fokus på kropp, bevegelse, pust, følelser, tanker og måten vi relatere oss til oss selv og omgivelsene.

Hva er Feldenkraismetoden?

www.feldenkraismetoden.no

Mange utøvere av andre «kropps-selv» metoder, som for eksempel yoga, tai-chi, mindfulness, meditasjon og lignende bruker også Feldenkraismetoden for å komplettere og fordype disse praksisene. Noe som også gjelder i motsatt retning.

Andre finner frem til Feldenkraismetoden på grunn av behov for rehabilitering etter skader, sykdommer, medisinske operasjoner mm. Og opplever at de kan gjenvinne god funksjonsevne, redusere smerte og ubehag. Mange fortsetter også med Feldenkraismetoden også etter at de er rehabilitert, for videre læring og selvutvikling.

Utvikle nye muligheter og din egen selvopplevelse

Et viktig prinsipp i Feldenkraismetoden er at vi utforsker bevegelser, og ikke bare repeterer den samme bevegelsen igjen og igjen. Når vi utforsker bevegelsene leter vi etter måter å gjøre bevegelser enklere, lettere å utføre, mer komfortable og med behov for mindre kraft og anstrengelse.

Videre er pedagogikken i Feldenkraismetoden ment å støtte opp under og utvikle din egen vurdering og opplevelse av deg selv, og presentere nye muligheter for bevegelse. Disse mulighetene kan du selv kan vurdere, utforske og tilpasse til deg selv, og er ikke ment å representere et ytre ideal deltagerne må tilpasse seg på en mekanisk måte.

Feldenkraispedagogens oppgave er å veilede deg gjennom en prosess hvor du selv er i sentrum og utvikler din egen vurderings, opplevelses og læringsevne.

Hva er Feldenkraismetoden?

© International Feldenkrais ® Federation Archive, Robert Golden.

En pedagogisk metode

Når vi beskriver Feldenkraismetoden som en pedagogisk metode og ikke en behandlingsform, innebærer det at vi jobber med utvikling av de muligheter og potensiale som foreligger hos den enkelte. Og videre at vi tilrettelegger for læringsprosesser hvor deltagerne selv utforsker og prøver ut nye muligheter, nye bevegelser, og flere måter å gjøre de samme bevegelsene.
Denne læringsprosessen er den samme både om man fungerer på et meget høyt nivå, eller om man har problemer med dagligdagse aktiviteter, smerter, skader og bruker Feldenkraismetoden for å få økt evne til å fungere godt i hverdagen.

Feldenkraismetoden

Læring og utvikling gjennom bevegelse

Feldenkraismetoden undervises på to ulike måter, i gruppetimer eller individuelle timer. I begge variantene jobber vi med å øke evnen til å observere og kjenne vårt kroppslige selv, våre sanser, tanker og følelser.

I Feldenkraismetoden foregår dette gjennom utforskning av spesifikke bevegelsessekvenser, gjennom utprøving av variasjoner og å observere forskjeller mellom ulike måter å gjøre bevegelsene på, og hvordan vi kan gjøre øvelsene lettere, mer behagelige, og med mindre krefter.

Bevegelsessekvensene varierer fra helt enkle bevegelser, til større og mer komplekse bevegelsesmønstre, og kan tilpasses den enkeltes behov og forutsetninger.

Hva er Feldenkraismetoden?

© International Feldenkrais ® Federation Archive, Robert Golden.

Hvordan foregår en Feldenkraistime?

Den ene varianten undervises i grupper, og kalles Awareness Through Movement, ATM. Den andre varianten undervises individuelt, og kalles Functional Integration, FI.

De grunnleggende prinsippene vi jobber etter i de to måtene er de samme, men kan oppleves ulikt for eleven, og FI kan tilpasses bedre til den enkeltes behov. I FI så jobber også Feldenkraispedagogen direkte med hendene på kroppen til eleven, og i ATM så gjøres undervisningen med verbal veiledning og instruksjon.

Awarness Through Movement, ATM

Feldenkraismetoden har er et stort repertoar av bevegelsessekvenser. Disse kalles ATM, Awareness Trough Movement, eller “Oppmerksomhet Gjennom Bevegelse” på norsk. Disse tar ca 30-60 minutter å gjennomføre men finnes også i kortversjoner.

© International Feldenkrais ® Federation Archive, Robert Golden.

ATM undervises i grupper hvor en Feldenkraispedagog veileder gruppen gjennom en serie bevegelser. Bevegelsene vi jobber med er gjerne relatert til et funksjonelt tema, som å sitte, rulle seg rundt, reise seg opp, stå gå eller løpe.
Andre av bevegelsessekvensene er inspirert av barns motoriske utvikling, dagligdagse aktiviteter, kroppens anatomi og funksjon, judo (Moshe Feldenkrais, oppfinneren av metoden, hadde sort belte i judo) mm. Det finnes over 1000 slike ATM sekvenser, og de kan kombineres på mange ulike måter.

Målet er å bruke bevegelsene i ATM til å utforske våre egne måter å bevege oss på og hva som skjer i ulike deler av oss når vi gjør bevegelsene på ulike måter. Og finne ut av hva som er den beste måten å gjøre bevegelsene på, for en selv, samtidig som vi har tilgang til flere muligheter.

Når vi har et bredere repertoar av bevegelser tilgjengelig i oss selv, og ikke bare et sett med mekanisk lærte «riktige» bevegelser så kan vi også lettere møte bevegelsesutfordringer i hverdagen.

Om vi for eksempel skal gå i litt ulendt terreng så finnes det ikke en «riktig» måte å gå på. Men vi må tilpasse måter vi beveger oss på på en ny måte for hvert steg, siden underlaget endrer seg for hvert steg. Å bli bedre på denne dynamiske tilpasningen til hverdagslige bevegelsesutfordringer er en av de tingene Feldenkraismetoden hjelper oss med.

Målet er med andre ord ikke primært å klare å utføre bevegelsene i forhold til en forutbestemt mal. I stedet gjør vi en serie variasjoner av bevegelsene, og utforsker ulike måter å gjøre bevegelsene på.

Samtidig er det mange ”gode ideer” til hva som er gode måter å bevege seg på i ATM’ene, men disse tilpasses til den enkelte, og læres som en del av en utforsknings og oppdagelsesprosesser.

Feldenkraispedagogen vil underveis be studentene om å gjøre bevegelsene med så lite muskulær innsats de klarer, unngå alle bevegelser eller posisjoner som innebærer smerte og å rette oppmerksomheten mot hvordan ulike deler av kroppen deltar og samspiller i bevegelsene.

Bevegelsene gjøres som regel sakte og rolig og studentene veiledes til å kun bevege seg innenfor det området av bevegelsen en opplever en kan gjøre med letthet, uten større anstrengelse eller smerte. Det viser seg da ofte at dette området utvides vesentlig i løpet av en ATM og enda mer i løpet av en serie ATM timer.

Functional Integration, FI

Functional Integration, FI, er individuelle timer hvor du jobber sammen med en Feldenkraispedagog. I en FI jobber vi etter de samme prinsippene som i ATM. Forskjellen er at du i en FI ofte ligger på en benk, mens pedagogen også bruker hendene og beveger ulike deler av deg. Dette kan også gjøres sittende og stående.

Pedagogen leder deg gjennom en serie bevegelser og hjelper deg med å rette oppmerksomhetene mot ulike deler av bevegelsene og deg selv. I timen vil vi også kunne ta opp emosjonelle faktorer, måter å tenke på, livssituasjon ol. som kan være med å påvirke din situasjon og utvikling, om det er aktuelt og ønskelig.

Du er alltid fullt påkledd i en Feldenkraistime, og anbefales å ha klær du kan bevege deg lett i, og som ikke hindrer bevegelsene.

En individualtime gir større mulighet til å tilpasse timen til dine særlige behov og ønsker.

Det teoretisk grunnlaget for Feldenkraismetoden

Moshe Feldenkrais, grunnleggeren av metoden, utviklet den inspirert av hjernevitenskap, dynamisk systemteori, utviklings og læringspsykologi, stress og traumeteori, anatomi og humanistisk pedagogikk og psykologi.

Moshe Feldenkrais utviklet bevegelsessekvensene med bakgrunn i studier av barns motoriske og kognitive utvikling, hverdagslige bevegelser, funksjonell anatomi, Judo mm.

Metoden tar utgangspunkt i at kroppen styres av hjernen og nervesystemet samtidig som hjernen er avhengig av den informasjonen som kommer fra resten av kroppen. Og at kroppslige spenninger, smerter og begrensninger ofte ikke bare skyldes et lokalt problem, som en skade for eksempel i en muskel, arm, skulder, nakke, rygg eller lignende, men skjer i et komplekst samspill mellom kroppen, hjernen, opplevelser, tanker og følelser.

Smerter og begrensninger sees i sammenheng med hele kroppens og nervesystemets forsøk på å beskytte oss mot smerte og skade, samtidig som vi forsøker å bevare grunnleggende funksjonsevne. Dette kan føre til at vi tilpasser og justerer måten vi beveger oss på måter som på lengre sikt er lite hensiktsmessige og som opprettholder redusert funksjonsevne, smerter og ubehag.

Øke evnen til propriosepsjon, trygghet og varierte bevegelsesstrategier

Propriosepsjon er vår evne til å sanse hva som foregår av bevegelse i kroppen vår, spesielt i leddene. Propriosepsjon gjør det mulig for hjernen å vite hvor de ulike delene av kroppene vår er og til å danne en form for “kart” over kroppen. Dette kartet endrer seg og justerer seg fortløpende. Både evnene til propriosepsjon og til å lage presise “kart” svekkes når vi opplever skader, smerte, stress, frykt, inaktivitet mm.

En viktig side av Feldenkraismetoden er å forbedre evnen til propriosepsjon, og til å danne mer presise og effektive “kart” over oss selv.

En annen vesentlig funksjon for hjernen og nervesystemet er å overvåke og tolke både det indre og ytre miljøet i forhold til hva som foreligger av fare, og hva som er trygt. Frykt og smerte bidrar typisk til spenning, stivhet og begrenset funksjon mens trygghet og komfort bidrar til reduksjon av spenning, og større mulighet til å utforske nye muligheter.

Det er vesentlig i Feldenkraismetoden å jobben innenfor komfort og trygghetssonen og utforske muligheter innenfor denne, som igjen ofte fører til at komfortsonen for både bevegelse og annen livsutfoldelse utvides vesentlig.
Pedagogikken i Feldenkraismetoden søker å redusere kroppen og nervesystemets behov for å overbeskytte seg selv gjennom spenninger, smerte og reduksjon av bevegelse. Og å øke opplevelse av trygghet i egen kropp og bevegelse.

Økt trygghet og tilgjengelige bevegelsesmuligheter fører i neste omgang til endring og reduksjon av spenningsmønstre, bedre koordinasjon, mer vitalitet, bedre mestring og mer effektive, mindre slitsomme og smertefulle bevegelser.

En lærende, nysgjerrig, åpen holdning, å lære å lære

En vesentlig del av Feldenkraismetoden er den mentale holdningen og innstilingen vi utvikler til oss selv og prosessen. Vi jobber med å utvikle en nysgjerrig, ikke dømmende, åpen observerende innstilling, og skape en trygg kontekst for læring, problemløsning, å utforske seg selv, og fokusere innover på egne kroppslige, mentale og emosjonelle prosesser.

Selv om Feldenkraismetoden er basert på teori om hjernen, anatomi, bevegelse mm. så er det elevens perspektiv, og hvordan eleven selv opplever seg selv, sin kropp, bevegelser, følelser, tanker og situasjon som er det viktigste utgangspunktet for læringsprosssen.

Det er den opplevde kroppen og kroppsselvet sett fra elevens perspektiv som er i fokus. Dette er en viktig forskjell fra en tankegang og metodikk basert på at for eksempel smerter i en rygg, skulder, kne eller lignende er noe vi kan gjøre noe med helt mekanisk, ved at en terapeut trykker, manipulerer, masserer eller gjør andre lignende mekaniske ”grep” med en pasient, uten at personene selv er med å observerer, vurderer, prøver ut nye muligheter og variasjoner, og lærer å forholde seg til seg selv på en ny og bedre måte.

Feldenkraismetoden dreier seg således ikke bare om kroppen og bevegelse, men om selve læringsprosessen og vår mentale og emosjonelle relasjon til oss selv og våre omgivelser. Feldenkraispedagoger er eksperter på denne prosessen og det kan sies at det viktigste målet med Feldenkraismetoden er denne mentale delen, å «lære å lære», tilstedeværende, nysgjerrig utforskning og problemløsning i eget liv.

Er Feldenkraismetoden en alternativ metode?

Svaret på dette avhenger av hva man mener med alternativ. I Norge praktiseres Feldenkraismetoden primært utenfor den etablerte helse og skolevesenet, selv om for eksempel noen fysioterapeuter jobber med Feldenkraismetoden i sin praksis, og noen pedagoger jobber med Feldenkraismetoden i arbeidet med handicappede barn.

I andre land er Feldenkraismetoden mer etablert både skole og helsevesenet. Flere skoler for musikere og dansere har undervisning i Feldenkraismetoden. Som et eksempel har Musikkhøyskolen i Oslo i mange år hatt undervisning i Feldenkraismetoden. I flere land er metoden også en del av helsevesenet. Blant annet svenske fysioterapeuter kan ta en Feldenkraisutdannelse som spesialisering, og få spesialisttakst på Feldenkraistimer, betalt av kommunen de jobber i. I Tyskland så henviser leger også pasienter til Feldenkraistimer.

Feldenkraismetoden baserer seg ikke på et alternativt verdensbilde, og en helt annen måte å forstå hvordan mennesker fungerer, enn hva som er det etablerte verdensbildet og kunnskapsbase i vestlig moderne vitenskap. Andre metoder, som for eksempel homeopati og akupunktur, og også Yoga, er i stor grad basert på helt andre måter å tenke om verden og hvordan verden fungerer på enn det som er etablert vitenskapelig kunnskap.

Det gjør ikke Feldenkraismetoden. Feldenkraismetoden er basert på moderne vitenskapelig kunnskap og teorier, som også oppdateres når ny innsikt og forståelse blir tilgjengelig. Moshe Feldenkrais, skaper av metoden, studerte det som var tilgjengelig at relevant vitenskapelig kunnskap på sin tid, om hjernen, nervesystemet, motorisk utvikling, menneskelig bevissthet, psykologi mm. og utviklet også egne ideer og tanker om dette. Han var blant annet tidlig ute med å si noe om det vi i dag kaller for nevroplastisitet, og å forstå hjernens og nervesystemets kapasitet for læring og endring. Det forskes også på effekten av Feldenkraismetoden.

Slik sett blir det feil å kalle Feldenkraismetoden en alternativ metode. Samtidig er metoden ikke en behandlingsform, men en pedagogisk metode. Det er kanskje enklest å sammenligne den, som historisk fenomen, med Maria Montessoris pedagogikk. I Norge omtales Montessori pedagogikk som en alternativ pedagogikk, men realiteten er at Maria Montessoris ideer og praksis innen pedagogikk, som også tok utgangspunkt i det som var tilgjengelig av moderne vitenskapelig kunnskap på sin tid, er mer i tråd med moderne kunnskap og forskning innen læring, pedagogikk, og barn og menneskers utvikling enn mye av det som selv i dag praktiseres i den “vanlige” skolen.