Hva er Feldenkraismetoden?
Feldenkraismetoden

Å lære gjennom oppmerksom bevegelse

Feldenkraismetoden er en pedagogisk metode hvor vi utvikler elevenes evne til å være oppmerksom på og sanse seg selv og sin kropp, følelser, tanker og handlinger. Vi utforsker våre bevegelser, lære problemløsning, lærer å lære. Det er selvutforskning for å utvikle nye muligheter og løsninger på opplevde begrensninger.

En viktig kjerne i Feldenkraismetoden er ideen om å lære å lære, om oss selv, det kroppslige selvet og gjennom oppmerksom bevegelse.

Feldenkraismetoden er nyttig for alle som ønsker å forbedre sin bevegelses- og koordinasjonsevne, øke generelt velvære og evne til å håndtere stress og livsutfordringer. På tross av at Feldenkraismetoden ikke er en terapeutisk metode så opplever mange også reduksjon både av smerter og fysiske og emosjonelle begrensninger.

Metoden er mye brukt av musikere, dansere og andre som har et aktivt og bevisst forhold til det «kroppslige selvet».  De kan med Feldenkraismetoden merke små forskjeller direkte i sin daglige aktivitet. Deltagerne er ofte opptatt av å utvikle sin funksjons- og bevegelsesevne, sitt generelle komfortnivå og møte prestasjonsangst på en mer konstruktiv måte.

Metoden brukes i forhold til prestasjonsforbedring, læring og utvikling innen idrett, i forhold til selvutvikling med fokus på kropp, bevegelse, pust, følelser, tanker og måten vi relaterer oss til oss selv og omgivelsene.

Hva er Feldenkraismetoden?

www.feldenkraismetoden.no

Mange utøvere av andre selvutviklende metoder, som for eksempel yoga, tai-chi, mindfulness, meditasjon og lignende bruker også Feldenkraismetoden for å komplettere og fordype disse praksisene. Dette gjelder også i motsatt retning.

Andre finner frem til Feldenkraismetoden på grunn av behov for rehabilitering etter skader, sykdommer, medisinske operasjoner mm. De opplever at de kan gjenvinne god funksjonsevne, redusere smerte og ubehag. Mange fortsetter også med Feldenkraismetoden også etter at de er rehabilitert, for videre læring og selvutvikling.

Utvikle nye muligheter og din egen selvopplevelse

Et viktig prinsipp i Feldenkraismetoden er at vi utforsker bevegelser, vi repeterer ikke bare den samme bevegelsen igjen og igjen. Vi leter etter måter å gjøre bevegelser enklere, lettere å utføre, mer komfortable og med behov for mindre kraft og anstrengelse.

Videre er pedagogikken i Feldenkraismetoden ment å støtte opp under og utvikle din egen vurdering og opplevelse av deg selv, samt å presentere nye muligheter for bevegelse. Disse mulighetene kan du selv vurdere, utforske og tilpasse til deg selv, og er ikke ment å representere et ytre ideal deltagerne må tilpasse seg på en mekanisk måte.

Feldenkraispedagogens oppgave er å veilede deg gjennom en prosess hvor du selv er i sentrum og utvikler din egen vurderings-, opplevelses- og læringsevne.

Hva er Feldenkraismetoden?

© International Feldenkrais ® Federation Archive, Robert Golden.

En pedagogisk metode

Når vi beskriver Feldenkraismetoden som en pedagogisk metode og ikke en behandlingsform, betyr det at vi jobber med utvikling av de muligheter og potensiale som den enkelte allerede har. Vi tilrettelegger altså for læringsprosesser hos den enkelte. Denne læringsprosessen er den samme både om man fungerer på et meget høyt nivå, eller om man har problemer med dagligdagse aktiviteter. Målet er at metoden skal øke evnene til å fungere godt i hverdagen.

Feldenkraismetoden

Undervisning

Feldenkraismetoden undervises på to ulike måter, i gruppetimer eller individuelle timer. I begge variantene jobber vi med å øke evnen til å observere og kjenne vår fysiske kropp, våre sanser, tanker og følelser.

 

 

Hva er Feldenkraismetoden?

© International Feldenkrais ® Federation Archive, Robert Golden.

Hvordan foregår en Feldenkraistime?

Den ene varianten undervises i grupper, og kalles Awareness Through Movement, ATM. Den andre varianten undervises individuelt, og kalles Functional Integration, FI. De grunnleggende prinsippene vi jobber etter i de to måtene er de samme, men kan oppleves ulikt for eleven. Du anbefales å ha ledige klær på som ikke hindrer bevegelser. Bevegelsessekvensene varierer fra helt enkle bevegelser til større og mer komplekse bevegelsesmønstre.

Awarness Through Movement, ATM

I ATM gjøres undervisningen med verbal veiledning og instruksjon av en gruppe, men kan også gjøres bare for en elev. Feldenkraismetoden har er et stort repertoar av bevegelsessekvenser. ATM kan oversettes med “oppmerksomhet gjennom bevegelse”. En ATM tar ca 30 – 60 minutter å gjennomføre. Noen finnes også i kortversjoner.

© International Feldenkrais ® Federation Archive, Robert Golden.

Bevegelsene er gjerne relatert til et funksjonelt tema, som å sitte, rulle seg rundt, reise seg opp, stå gå eller løpe.
Andre bevegelsessekvenser er direkte inspirert av barns motoriske utvikling og dagligdagse aktiviteter. Det finnes over 1000 slike ATM sekvenser, og de kan kombineres på mange ulike måter.

Målet er å bruke bevegelsene i ATM til å utforske våre egne måter å bevege oss på, hva som skjer i ulike deler av oss når vi gjør bevegelsene på forskjellige måter og oppdage at man har mange muligheter for ulike bevegelser. 

Når vi har et bredere repertoar av bevegelser tilgjengelig i oss selv, og ikke bare et sett med mekanisk lærte «riktige» bevegelser så kan vi også lettere møte bevegelsesutfordringer i hverdagen. Det er ikke noe som er “rett” og “galt” og som må følge en bestemt oppskrift når det gjelder utførelse av bevegelse. I stedet utforsker vi ulike måter å gjøre bevegelsene på gjennom ulike variasjoner. 

Når vi f.eks. går i ulendt terreng må vi tilpasse bevegelsesmåte for hvert steg siden underlaget endrer seg for hvert steg.  Å bli bedre på denne dynamiske tilpasningen til hverdagslige bevegelsesutfordringer er en av egenskapene Feldenkraismetoden hjelper oss med.

Feldenkraispedagogen vil underveis be elevene om å gjøre bevegelsene med så lite muskulær innsats de klarer, unngå alle bevegelser eller posisjoner som skaper smerte og å rette oppmerksomheten mot hvordan ulike deler av kroppen deltar og samspiller i bevegelsene. Bevegelsene gjøres som regel sakte og rolig.

 

 

Functional Integration, FI

Ved FI arbeider feldenkraispedagogen direkte med hendene på kroppen til eleven. FI er individuelle timer og det arbeides etter samme prisipper som i ATM. Forskjellen er at du i en FI ofte ligger på en benk, mens pedagogen bruker hendene for å bevege deg i ulike retninger. Dette kan også gjøres sittende eller stående.

Pedagogen leder deg gjennom en serie bevegelser og hjelper deg med å rette oppmerksomhetene mot ulike deler av bevegelsene og deg selv. En individualtime gir større mulighet til å tilpasse timen til dine særlige behov og ønsker enn en ATM-time.

Hva bygger Feldenkraismetoden på?

Moshe Feldenkrais, grunnleggeren av metoden, utviklet den inspirert av nevrologi, anatomi og fysiologi. Han var også påvirket av utviklings- og læringspsykologi og humanistisk pedagogikk.

Moshe Feldenkrais utviklet bevegelsessekvensene med bakgrunn i studier av barns motoriske og kognitive utvikling, hverdagslige bevegelser og funksjonell anatomi.

Metoden tar utgangspunkt i at kroppslige begrensninger ikke bare skyldes et lokalt problem, men at problemet har sitt opphav i et kompleks samspill mellom den fysiske kroppen, opplevelser, tanker og følelser. “Vaner” var et sentralt tema for M. Feldenkrais. Vi har alle mange vante bevegelsesmønstre, noen er gode og funksjonelle, andre er lite hensiktsmessige og kan føre til problemer over tid. Metoden tar sikte på å endre uheldige bevegelsesmønstre.

Øke evnen til propriosepsjon, trygghet og varierte bevegelsesstrategier

Propriosepsjon er vår evne til å sanse hva som foregår av bevegelse i kroppen vår, spesielt i leddene. Propriosepsjon gjør det mulig for nervesystemet å vite hvor de ulike delene av kroppen vår er, og til å danne en form for “kart” over kroppen. Dette kartet endrer seg og justerer seg fortløpende. Både evnene til propriosepsjon og til å lage presise “kart” svekkes når vi opplever skader, smerte, stress, frykt, inaktivitet mm.

En viktig side av Feldenkraismetoden er å forbedre evnen til propriosepsjon, og til å danne mer presise og effektive “kart” over oss selv.

En annen vesentlig funksjon for hjernen og nervesystemet er å overvåke og tolke både det indre og ytre miljøet i forhold til om det foreligger fare, og i forhold til hva som er trygt. Frykt og smerte bidrar til spenning, stivhet og begrenset funksjon mens trygghet og komfort bidrar til avspenning, og større mulighet til å utforske nye muligheter.

Det er vesentlig i Feldenkraismetoden å arbeide innenfor komfort- og trygghetssonen din og utforske muligheter innenfor denne. Dette kan igjen føre til at komfortsonen for både bevegelse og annen livsutfoldelse utvides vesentlig.
Pedagogikken i Feldenkraismetoden søker å øke opplevelse av trygghet i egen kropp og bevegelse. Økt trygghet og tilgjengelige hensiktsmessige bevegelsesmuligheter fører i neste omgang til endring og reduksjon av ufunksjonelle bevegelser, bedre koordinasjon, mer vitalitet, bedre mestring og mer effektive, mindre slitsomme og smertefulle bevegelser.

En lærende, nysgjerrig og åpen holdning. Å lære å lære

En vesentlig del av Feldenkraismetoden er den mentale holdningen og innstilingen vi utvikler til oss selv og prosessen. Vi arbeider med å utvikle en nysgjerrig, ikke dømmende, åpen og observerende innstilling. Vi skaper en trygg kontekst for læring, problemløsning og utforskning av oss selv.

I Feldenkraismetoden er det elevens perspektiv, hvordan eleven opplever seg selv, sin kropp, sine bevegelser, følelser, tanker og situasjon som er det viktigste utgangspunktet for hele læringsprosessen.  

Det er den opplevde kroppen og kroppsselvet sett fra elevens perspektiv som er i fokus. Feldenkraismetoden dreier seg således ikke bare om kroppen og bevegelse, men om selve læringsprosessen og vår mentale og emosjonelle relasjon til oss selv og våre omgivelser. Viktige mål med Feldenkraismetoden er denne mentale delen, “å lære å lære”, tilstedeværelse, nysgjerrig utforskning og problemøsning i eget liv.

Er Feldenkraismetoden en alternativ behandlingsmetode?

Svaret på dette avhenger av hva man mener med alternativ. I Norge praktiseres Feldenkraismetoden primært utenfor det etablerte helse- og skolevesenet. Likevel arbeider  mange fysioterapeuter med Feldenkraismetoden i sin praksis, og noen pedagoger jobber med Feldenkraismetoden i arbeidet med handicappede barn.

I andre land er Feldenkraismetoden mer etablert både i skole- og helsevesenet. Flere skoler for musikere og dansere har undervisning i Feldenkraismetoden. F.eks. har Musikkhøyskolen i Oslo i mange år hatt undervisning i Feldenkraismetoden. På Høgskulen på Vestlandet i Bergen undervises Feldenkraismetoden for studenter på fysioterapeututdanningen. I flere land er metoden også en del av helsevesenet. Svenske fysioterapeuter kan ta  Feldenkraisutdannelse som spesialisering innenfor fysioterapi og dermed få refusjon av NAV (vårt). I Tyskland henviser leger pasienter til Feldenkraistimer. Dette skjer også innimellom i Norge.

Feldenkraismetoden baserer seg ikke på et alternativt verdensbilde. Metoden har basis i etablert verdensbilde og kunnskapsbaser i vestlig moderne tenkning og vitenskap.  Ny forskning oppdateres i metoden når ny innsikt og forståelse blir tilgjengelig. Moshe Feldenkrais studerte det som var tilgjengelig av relevant vitenskapelig kunnskap på sin tid – om nervesystemet, motorisk utvikling, menneskelig bevissthet, psykologi, pedagogikk m.m. Han utviklet også egne tanker og idéer. Han var blant annet tidlig ute med å si noe om det vi i dag kaller nevroplastisitet, altså å forstå nervesystemets kapasitet for læring og endring.

På bakgrunn av dette blir det feil å kalle Feldenkraismetoden en alternativ behandlingsmetode. Metoden er ikke en behandlingsform, men en pedagogisk metode.

Bilder fra et tidligere kurs i Feldenkraismetoden med Thomas Farnbacher: