Forskning

Det er stor interesse i Feldenkraismiljøet for forskning på metoden og flere vitenskaplige artikler har blitt skrevet over de siste tiårene. Noen er mer teoretiske, andre erfaringsbaserte. Det er også gjort noe effektforskning i liten skala.

Den tilgjengelige forskningen viser gode resultater ved bruk av metoden, med forbehold om usikkerhet på grunn av gruppestørrelser, metodebruk mm. Feldenkraismiljøet er lite, med små økonomiske ressurser, og forskning tar derfor tid og beveger seg sakte fremover.

Det er flere internasjonale nettsider med oversikt over den tilgjengelige forskningen og som oppdateres når nye vitenskapelige artikler og forskning blir publisert. I Norge er det ikke gjennomført studier eller skrevet vitenskapelige artikler men metoden er beskrevet i flere hovedfags og master oppgaver ved universiteter.

Her er de viktigste nettsidene å følge med på for å få oversikt over eksisterende og kommende vitenskaplige artikler.

https://feldenkraisresearchjournal.org/index.php/journal

https://feldenkrais.com/research-2/

Nedenfor er referert 3 studier gjort på Feldenkraismetoden. Alle er hentet fra en database for medisinsk forskning, www.pubmed.gov

Feldenkrais Method Balance Classes Improve Balance in Older Adults

Connors KA, Galea MP & Said CM (2009)
Publisert i tidsskriftet Evidence-based complementary and alternative medicine: Ecam

Hensikten med studien var å se på effekten av Feldenkraismetoden på balanse og bevegelse hos eldre. Metoden forskerne nyttet var prospektiv ikke-randomisert (ikke-tilfeldig utvalgte forsøkspersoner) med pre- og posttester. 26 personer, gjennomsnittalder 75 år, utgjorde intervensjonsgruppen, altså de som ble testet. 37 personer med gjennomsnittsalder 76,5 år var kontrollgruppe. Kontrollgruppa fikk ingen trening/behandling. Intervensjonsgruppa ble testet før trening (pretest) og etter at treningen var ferdig ved 10 uker (posttest). De trente balanse og mobilitet 2 ganger pr. uke med opplegget «Getting Grounded Gracefully» En serie øvelser utformet av Robert Webb, en australsk Feldenkraispedagog. Se www.gettinggroundedgracefully.com.au. 3 resultat ble målt – et spørreskjema, Four Square Step Test og ganghastighet. På alle testene forbedret testgruppen balanse og bevegelse i forhold til kontrollgruppen.

A comparison between three physiotherapy approaches with regard to health-related factors in patients with non-specific musculoskeletal disorders

Malmgren-Olson EB, Branholm IB (2002)
Publisert i tidsskriftet Disability and Rehabilitation.

Studien sammenlignet effekt av Body Awareness Therapy (BAT), Feldenkraismetoden og konvensjonell fysioterapi hos pasienter med uspesifikke muskel- og skjelettlidelser. 3 resultatmål ble benyttet: endringer i helse-relatert livskavlitet (HRQL), mestringstro (Bandura´s begrep «self-efficacy») og opplevelser av sammennhenger i livet (Antonovsky ´s begrep «sense of coherence» – SOC). Studiens design var en kvasi-eksperimentell, kontrollert og sammenlignende studie. BAT og Feldenkrais viste bedring i smerte. Forfatterne mener at smerte er sterkt relatert til mental helse og at Feldenkrais og BAT synes å ha større effekt på smerte enn vanlig fysioterapi. Feldenkrais og BAT viste også større effekt på mestringsevne enn fysioterapi.

Randomized Controlled Trial of Physiotherapy and Feldenkrais Interventions in Female Workers with Neck-Shoulder Complaints

Lundblad I, Elert J, Gerdle B (1999)
Publisert i tidsskriftet Journal of Occupational Rehabilitation 9 (3): 179 -94

Studien undersøkte kvinnelige industriarbeidere i forhold til nakke- og skulderplager i en RCT-studie. Deltagerne ble randomisert til 3 grupper. En fikk vanlig fysioterapi, en annen ble undervist i Feldenkraismetoden og en kontrollgruppe som ikke fikk behandling. Smerteintensitet, antall sykemeldinger og funksjonsnedsetting i arbeid og fritid ble undersøkt. Intervensjonen varte i 16 uker med pre-og posttest med 1 års intervall. Resultatene viste signifikante positive endringer i Feldenkraisgruppen i forhold til smerteintensitet og hvordan de hadde det på fritiden i motsetning til de to andre gruppene. På de resterende variablene ble det ikke funnet noen signifikante forskjeller. Forfatterne drar fram den pedagogiske tilnærmingen i Feldenkraismetoden som mulige fortrinn i forhold til ”vanlig” fysioterapi. En annen forklaring kan være at metoden på en uspesifikk måte økte smerteinhibisjon og andre ubehagelige impulser. Smertereduksjon er for eksempel vist ved avspenning/biofeedback teknikker. Avspenning er ikke uttalt hensikt i Feldenkraismetoden, men forfatterne mener at metoden har noe til felles med avspenning/biofeedback teknikker. Dette kan være del-forklaring på de positive endringene i Feldenkrais-gruppen.

Hovedoppgaver skrevet ved norske universiteter og høyskoler.

Feldenkraismetoden for musikere

Dag Rønnekleiv | Kontakt

Det homeodynamiske selvet

Hans Holter Solhjell | Kontakt
Det Homeodynamiske Selvet

 

Feldenkraismetoden i praksis – erfaringar med å delta i rørslegrupper

Aashild Eldøy | Last ned oppgaven her  | Kontakt

 

 

I believe that the unity of mind and body is an objective reality. They are not just parts somehow related to each other, but an inseparable whole while functioning. A brain without a body could not think…..

Moshe Feldenkrais